PINB

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W ZGORZELCU
 
ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8,
59-900 Zgorzelec
tel. (fax): 75 64 24 644
NIP 615-17-33-666
Regon 230827098

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30
wtorek - od godz. 7.30 do godz. 16.00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków we wtorek w godz. : 14.30 – 16.00


STATUS PRAWNY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) jest organem nadzoru budowlanego pierwszej instancji,PINB wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

ORGANIZACJA

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w regulaminie organizacyjnym
 
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Do zadań nadzoru budowlanego należy:
    1. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
    2. kontrola działania organów administracji architektoniczno – budowlanej;
    3. badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
    4. współdziałanie z organami kontroli państwowej.

OBSZAR DZIAŁANIA

Obszar działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu obejmuje powiat zgorzelecki,

TRYB DZIAŁANIA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego - w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

ZAŁATWIANIE SPRAW
Podania są przyjmowane na piśmie, za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą,
W zależności od sprawy, sposobu wniesienia podania, sprawy załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

REJESTRY, EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZGORZELCU
1) rejestr katastrof budowlanych,
2) rejestr skarg i wniosków,
3) rejestr postanowień i decyzji administracyjnych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4) rejestry spraw,
5) ewidencja decyzji, postanowień i zgłoszeń otrzymanych od organu administracji architektoniczni-budowlanej,
6) ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
7) rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
8) ewidencja obiektów wielkopowierzchniowych.